Komunikat w związku z zawieszeniem zajęć stacjonarnych.

Informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej uczniowie i słuchacze wszystkich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w tym szkół dla dorosłych, a także słuchacze i uczestnicy form pozaszkolnych prowadzonych przez placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego – do 29 listopada br. będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym.

Do 29 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia, szkół podstawowych dla dorosłych oraz uczestnicy OHP kształcący się w formie pozaszkolnej (kursowej) będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.