Działalność

Ochotnicze Hufce Pracy to Państwowa jednostka budżetowa nadzorowana przez ministra właściwego do spraw pracy. OHP wykonują zadania Państwa w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, a także zadania w zakresie jej kształcenia i wychowania. Najstarszą wieloletnią formą organizacyjną działalności OHP są hufce pracy. Zapewniają uczestnikom zatrudnienie - z równoczesnym uzupełnieniem wykształcenia - i możliwość zdobywania kwalifikacji zawodowych. Dziewczęta i chłopcy odbywają kształcenie w gimnazjach z klasami przysposabiającymi do pracy, gimnazjach dla dorosłych, zasadniczych szkołach zawodowych, na kursach zawodowych. Efektywność kształcenia uczestników jest wysoka. Praktyczne przygotowanie zawodowe młodzież odbywa bezpośrednio na stanowiskach pracy u pracodawców.

Oprócz kształcenia i zdobywania kwalifikacji hufiec oferuje swoim uczestnikom rozwijanie własnych talentów i zainteresowań w licznych sekcjach sportowych oraz kołach zainteresowań. Swoje umiejętności można sprawdzić na cyklicznych konkursach i zawodach sportowych w różnych kategoriach i dyscyplinach.  

Ochotnicze Hufce Pracy działają na mocy następujących aktów prawnych:

-
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r., Nr 69, poz. 415 z późn. zm.),

- znowelizowanej Ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 257, poz. 1725),

- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 - – tekst jednolity z późn. zm.),

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

- rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy  (Dz.U. z 2011 nr 155 poz. 920),

- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie sposobu organizacji uzupełnienia wykształcenia ogólnego młodzieży w Ochotniczych Hufcach Pracy oraz zdobywania przez nią kwalifikacji zawodowych (Dz.U. z 2004 nr 262 poz. 2604 z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. 2007 nr 124 poz. 860)

Z dniem 1 września 2012 roku zacznie obowiązywać nowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego wprowadzona Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 roku (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 7)

- rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat (Dz.U. z 2010 Nr 2 poz. 3 z późn. zm.),

- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 1996 nr 60 poz. 278 z późn. zm.),

-
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. z 2007 nr 77, poz. 518 z późn. zm.).